Thanksgiving Day

Den Díkůvzdání,který se slavil letos v USA čtvrtý čtvrtek v listopadu oslavovali samozřejmě i naše hvězdy TVD. Každý z nich samozřejmě informoval Twitter.Tak se koukněte ,co psali.

Nina Dobrev:No turkey for me tonight- worst or best idea to get my wisdom teeth removed the day before thanksgiving?“-

„Pro mě dnes žádný krocan -nejhorší nebo nejlepší nápad nechat si odstranit zuby moudrosti den před Díkůvzdáním?“

„Do they make Turkey flavored ice cream?“ – „Dělají zmrzlinu s příchutí krocana?“

Mmmmm… Thanksgiving dinner. Yummy!“ -“ Mmmmm…večeře na Den Díkůvzdání.Mňami!“:

Nina si také stěžovala na to jak je oteklá,kvůli tmu,jak ji trhali zuby moudrosti.Potom také informovala,že sledovala Modern Family.

A po dni Díkuvzdání: „even after thanksgiving, I cannot thank you all enough for the warm recovery wishes, and positive energy! I feel it :) Its working!“ – „ i po dni díkůvdání,nemohu dostatečně poděkovat vám všem za vřelé přání ,a obnovu  pozitivní energie! Cítím, že:) To funguje!“

             Ian Somerhalder„Good night world happy thanks giving.Im NOT grateful for is the midnight black Friday crap-thousands of families missing out on family time“ – „Dobrou noc světe šťastné díkůvzdání.Já nejsem vděčný za půlnoční černý pátek,tisíce rodin přicházejí o čas strávený s rodinou“

„Stores should be ashamed. Family Is all we have, the foundation of our country and our world.Just my 2 cents,may not matter but I said it“ – „Obchody by se měli stydět.Rodina je to jediné, co máme,může být základem naší země a našeho světa.Jenom mé 2 centy,nevadí mi to,ale řekl jsem to“

„Happy Thanksgiving you amazing people.Truly a day for thankfulness and family.NOT what you are buy people for xmas…Right?:) Enjoy enjoy“ – „Šťastné Den díkůvzdání  úžasní lidé.Skutečný den vděčnosti a rodiny. Né toho,co lidé koupí na Vánoce…Že?:) Užijte si“

„Be happy,be merry be full. I’m truly thankful for all of you,thank you thank you thank you!“-„Buďte šťastní,buďte veselí buďte kompletní. Jsem opravdu vděčný za vás všechny,děkuji vám děkuji vám děkuji vám!“

„I was sent this:so I replied to someone named „eternal sunshine“ it’s under replies to her cement http://omg.yahoo.com/news/ian-somerhalder-thanksgiving-family-not-discount-shopping-151903244.html“ „Tohle jsem poslal:tak jsme odpověděl někomu,kdo se jmenuje “věčný svit“ jsou to odpovědi na její poznámku …“

           Joseph  Morgan„Big thank you today to @julieplec and @kevwilliamson for giving me the most fun job in the world, breaking necks & tearing out hearts ;) “ – „Velké poděkování dnes patří @julieplec a @kevwilliamson za to,že mi dávají tu nejzábavnější práci na světě,lámání krků a vytrhávání srdcí;)“

„I’m also very thankful to @KatGraham for inviting a lonesome English man over for a lovely Thanksgiving meal with her nearest and dearest.“ – „Jsem velmi vděčný @KatGraham za to,že pozvala osamělého anglického muže  na vynikající jídlo na Den díkůvzdání s jejími nejbližšími.“

Joseph Morgan tedy strávil tento den s Kat Graham a jejími bližími,jelikož Joseph je z Anglie ,kde slaví tento den jindy ,a také proto,že má rodinu daleko.

          Malese Jow„Pre-Thanksgiving festivities: dance like a fool front row at the @katyperry concert with @SpencerLocke“ –„ Pre-Thanksgiving festivities: tancuji jako blázen je přede mnou koncert Katy Perry s @SpencerLocke“

„@katyperry concert was AMAZING. I heart @katyperry. I wanna be @katyperry when I grow up. Now time for sweats & ice cream w @xoMalese xo!“- „koncert Katy Perry byl ÚŽASNÝ.Slyšela jsem ji.Chci být Katy Perry až vyrostu.Teď je čas na sladkosti a zmrzlinu.“

„Walked in the kitchen to offer cooking assistance & mom immediately says, „You’re DJ for today.“ HA #useless… HAPPY THANKSGIVING!“ –„3la jsem do kuchyně nabídnout pomoc při vaření a mamka okamžitě řekla“Ty jsi pro dnešek DJ“ HA k ničemu…Šťastné Díkůvzdání!“

          Steven R.McQueen„Ate a truck full of turkey. Took a nap. Woke up and ate a pie. Then proceeded to have a food fight. Happy thanksgiving!“ – „Snědl jsem kamion plný krocanů.Zdříml si.Vzbudil se a snědl koláč.Potom jsem pokračoval válkou s jídlem.Šťastné díkůvzdání!“

       Kayla Ewell„Thanksgiving is the underdog! No more Christmas decorations till after we eat our turkey, please! What do ya say?“ –„Den díkůvzdání je smolař!Žádné další vánoční dekorace až potom,co sním krocana,prosím“ Co říkáte?“

„There’s nothing better than being with family! Today is a good day. : )“ –„Není nic lepšího než být s rodinou! Dnes je dobrý den.:)“

„Even if you don’t celebrate it, Happy Thanksgiving! I am so grateful for all of my twitter family! Relax today and feast!!“ – „ I v případě,že neslavíte tento svátek,Šťastné Díkůvzdání!Jsem velice vděčná celé mě rodině na bitteru!Dnes relaxování a hostina.“

       Claire Holt  „Pre – thanksgiving dinner with Pre – thanksgiving dinner with @1PhoebeJTonkin #sisters“ – „Na – den díkůvzdání večeře s @1PhoebeJTonkin. #sisters (Ta s ní hrála v H2O a momentálně hraje čarodějku v The Secret Circle)“

žárlíš?

       Sara Canning„Happy Thanksgiving to my American friends!“ – „Šťastné Díkůvzdání mým americkým kamarádům!“

     Michael Trevino -na svůj twitter nic neuveřejnil ,za to řekl   jednom rozhovoru (v tom samém co Ian) ,za co nejvíce děkuje. „Jen za život a rodinu! S tím vším, co se momentálně ve světě odehrává – každá akce co vidíte v televizi, přírodní katastrofy nebo různí politici – na konci dne, když televizi vypnete a uvědomíte si, že žijeme zdravě a jsme se svou rodinou – jen na tom záleží! Takže budu děkovat za toto.“

      Paul Wesley„celebrate thanksgiving by giving back to those in need: http://www.globalroots.org/“ – „Slaví den díkůvzdání tím,že podporuje lidí v nouzi:…“

     Matt Davis„Happy Thanksgiving everyone ;) Wishing you all best Xo“- „Šťastný Den díkůvzdání všem:) Přeji Vám vše nejlepší Xo“

     Kevin Williamson„I regret to inform you that Thanksgiving has been cancelled. Please continue with your deadline nightmare.“ –„ S politováním vám oznamujeme, že Den díkůvzdání byl zrušen. Prosím, pokračujte s termínem noční můrou.“

„Pancakes and turkey sausage. Let the day begin. Happy Thanksgiving everyone!“ –„ Palačinky a krůtí klobásy.Den může začít. Šťastný Den díkůvzdání všem!“

„I’m deeply thankful to TVD universe. THANK YOU!!!“ – „Jsem hluboce vděčný TVD vesmíru. DĚKUJI!“

„@Caryshotwife Thank you for the yummy pie. So nice to see you! @julieplec turns my Thanksgiving around again! Xo“ –„@Caryshotwife děkuji za báječný koláč. Bylo tě tak hezké tě vidět! @julieplec přeměnila moje Díkůvzdáním znovu! Xo“

     Julie Plec Happy Thanksgiving, local TVD folk. And to the rest, hope you’re having a beautiful Thursday. Giving Thanks to all of you.“ –Šťastné Díkůvzdání,místní TVD lidé. A pro ostatní, doufám, že máte krásný čtvrtek. Davám Díky vám všem.“

večeře3 reakce na Thanksgiving Day

  1. DamoniS napsal:

    Chudáček…:))…

  2. :( Škoda, že nic od Daniela.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde